Usmernenia a legislatíva


Aktuálne metodické usmernenia v znení neskorších predpisov:
MU 10/4/2014 Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 /F-199-7/, č. 2 /F-200-8/
XSD schéma

Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG
(vydaný v zmysle § 20 ods. 2 písmena q zákona č. 581/2004 Z. z.)

Výnos MZ SR č. 19/2015 zo dňa 17.12.2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. Výnos bol aktualizovaný opatrením MZ SR: