Režim vstupu cudzích osôb do priestorov SLaPA pracovísk

 

Príkaz predsedu úradu č. 4/2010 k vstupu cudzích osôb do priestorov SLaPA pracovísk 


Príkaz sa vzťahuje na tretie osoby, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu s úradom a na SLaPA pracoviská vstupujú za rôznym účelom založenom na zmluvnom základe - študenti, vyučujúci, pracovníci firiem zabezpečujúci prevádzku pracovísk a servis technického vybavenia.

Tretími osobami sa rozumejú aj osoby bez zmluvného vzťahu s úradom, ktoré vstupujú na pracoviská za účelom využitia ich služieb na úseku nekroptickom a toxikologicko-chemickom - príslušníci Policajného zboru SR, ŽP SR, individuálni objednávatelia služieb.