Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov


Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa. 

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upravuje metodické usmernenie č. 13/2014. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - platné k 01.05.2019

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je doplnený o adresy odborných útvarov (miesto prevádzky).

Kódy zdravotníckych pracovníkov I. časť, II.časť - platné k 01.05.2019