Klasifikačné zoznamy a číselníky


Klasifikačné zoznamy

DRG systém ako klasifikačný systém hospitalizačných prípadov vychádza vo svojich algoritmoch z klasifikácie chorôb a klasifikácie zdravotných výkonov.
Pre zostavenie SK-DRG systému bola použitá modifikovaná verzia medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-SK), doplnená o niektoré detailnejšie diferencované kódy podľa nemeckej modifikácie MKCH. Pravidelná aktualizácia MKCH prebieha v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácii (NCZI). Zdravotné výkony sa v systéme SK-DRG vykazujú podľa zoznamu zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín zostaveného pre tento účel v Centre pre klasifikačný systém úradu v súčinnosti s jednotlivými odbornými spoločnosťami a MZ SR. 


Číselníky

Vývoj DRG systému predpokladá zber a analýzu údajov o hospitalizačných prípadoch. Zabezpečenie zberu údajov vychádza z definovania jednotlivých demografických parametrov (napr. pohlavie, druh a dôvod prijatia atď.) a ekonomických parametrov (skupiny nákladových druhov, nákladových stredísk a pod.). Prípustné hodnoty pre tieto parametre sú definované v číselníkoch podľa jednotlivých verzií zberu.